Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego przetwarzania znajdują się poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, WS AGRO-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Boguszycach przy ul. Opolskiej 10, 46-061 Boguszyce, jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez telefon: 77 464 92 11 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. na podstawie umowy i w jej celu wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu wykonywania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków księgowych, podatkowych, archiwizacji dokumentów czy rozstrzygania zgłoszeń z tytułu gwarancji czy rękojmi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak biuro rachunkowe i księgowe, kancelarie prawne, podmioty dostarczające usługi informatyczne, firmy kurierskie i świadczące usługi transportowe.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

VI. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia.

2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięta zostanie zgoda, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przechowujemy do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących nam w stosunku do Państwa.

5. Dokumenty (takie jak formularze zgód czy formularze informacyjne) związane z wykazaniem prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych są przechowywane po usunięciu Państwa danych osobowych przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

6. Państwa dane zawarte w dokumentacji księgowej przechowujemy przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VII. Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”

Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły i wskazówki, jak wykonywać swoje prawa można uzyskać u administratora. W celu wykonania swoich praw zadzwoń pod numer: 77 464 92 11 lub udaj się do naszej siedziby, wskazanej w pkt I. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli zweryfikować Państwa tożsamość, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podacie Państwo danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.